Back to tenders & grants page
Poland-Warsaw: Construction supervision services Construction & Engineering Poland-Warsaw: Construction supervision services
Receive Tenders like this by email

Poland-Warsaw: Construction supervision services

Poland-Warsaw: Construction supervision services has been closed on 10 Jan 2021. It no longer accepts any bids. For further information, you can contact the Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 (015314758)

Bellow, you can find more information about this project: 

Location: Poland

General information

Donor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 (015314758)

Industry:

Construction & Engineering

Status:

Closed

Timeline

Published:

15 Sep 2021

Deadline:

10 Jan 2021

Value:

Not available

Contacts

Name:

Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań

Phone:

+48 224455317

Description

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467233-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 169-443095)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: Pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455317
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inżynier Kontraktu dla zadania - Modernizacja instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Praga

Reference number: 01499/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2021
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 169-443095

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Instead of:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na sprawowaniu nadzoru nad inwestycją obejmującą budowę lub przebudowę lub modernizację instalacji technologicznych branży wodno-kanalizacyjnej, o wartości każdej inwestycji nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł bez podatku VAT.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.:

a) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub menadżerskie;

b) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót instalacyjno-sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

c) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

Read:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na sprawowaniu nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji instalacji technologicznej na czynnym obiekcie związanym z gospodarką wodno-ściekową, o wartości każdej inwestycji (robót podlegających nadzorowi) nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł bez podatku VAT.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.:

a) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Kierownika Projektu (koordynator):

- posiadającą wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub menadżerskie;

- posiadającą łącznie co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w formule „wybuduj" lub „zaprojektuj i wybuduj” poprzez pełnienie funkcji: Inżyniera rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Kontraktu lub Kierownika Projektu w zakresie zarządzania kontraktami ze strony Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji instalacji technologicznej na czynnym obiekcie związanym z gospodarką wodno-ściekową, której wartość robót wynosiła nie mniej niż 5 000 000,00 zł bez podatku VAT;

b) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót instalacyjno-sanitarnych:

- posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

- który w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres min. 1 roku łącznie sprawował nadzór inwestorski lub pełnił funkcję kierownika budowy/robót na inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji instalacji technologicznej na czynnym obiekcie związanym z gospodarką wodno-ściekową, której wartość robót wynosiła min. 5 000 000,00 zł bez podatku VAT;

c) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Specjalisty spawalnika, posiadającą:

- co najmniej certyfikat VT stopnia 2 zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących;

- łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie, na stanowisku polegającym na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami spawalniczymi;

d) wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Specjalisty do spraw ochrony antykorozyjnej, posiadającą łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie, na stanowisku polegającym na projektowaniu lub nadzorze nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych.

Stanowiska kadry Inżyniera kontraktu wymienione w pkt 1.2 nie mogą być łączone, tzn. jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/09/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/10/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/09/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 01/10/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information:

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more