Back to tenders & grants page
TSZM - Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésekeretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül Construction & Engineering TSZM - Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésekeretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül
Receive Tenders like this by email

TSZM - Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésekeretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül

Location: Hungary

General information

Donor:

ST Raszter Kft.

Industry:

Construction & Engineering

Status:

Not specified

Timeline

Published:

11 Feb 2020

Deadline:

Not available

Value:

Not available

Contacts

Name:

Not available

Phone:

Not available

Email:

Not available

Description


Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésekeretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Győr
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. Petz Aladár Megyei Oktatókórház Pszichiátriai és Addiktológia Osztály.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatokelvégzése, különösen:
Felmérési tervek (szükség szerint), részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok vázlatterv elkészítése, organizációs terv készítése, az összes szükségestechnológia terv elkészítése, kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban). A terveket a vonatkozójogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009(IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015(X.30.)Korm.rendelet,továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyenközbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműenelvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányulóközbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentációelkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányulóközbeszerzési eljárás során.
T feladata (1) a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági tervezők bevonása, közöttük (1/a)egyeztetések koordinálása, (1/b) tervezési feladatok összehangolása. (2) Az elkészített kiviteli tervekhezigazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal: az
épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadnitervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban, árazott és árazatlan formában. (3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (atervkezelőadatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és avonatkozópontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rend.megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie. A kivitelitervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvetkészíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázisfelsorolásával.
Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatóságiengedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat kötelesteljesíteni: szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon, kivitelezési munkákkal arányos tervezőiművezetés biztosítása, kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel ahasználatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában(amennyiben releváns).
T-i művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége,hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A T-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezésitevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig) terjedő időszakban kell ellátni, azzal,hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig (tervezetten: 2019. május 31.), a fizikaibefejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos. T a tervezői művezetéstszükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi. T-i művezetés mérnöknapban kerülelszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebbtevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi ténylegesmunkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nemszámít bele. Mx. 17 mérnöknap. Részletek műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 059 - 130585

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ST Raszter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hercegprímás utca 12. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő: ST Raszter Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. I/1. 12259517-2-41;
Kiegészítés a VII.2.1) ponthoz
A Tervezőnek viszont az ajánlattételkor csak az Alapszerződésben megjelölt, 2019. május 31-i dátummal volt lehetősége kalkulálni, és ez a dátum is már a szerződéses feladatok befejezésének prognosztizált határidejeként került rögzítésre, így az eredményes kivitelezési szerződés megkötésének az elhúzódása miatt viszont a tervezetthez képest a Tervezőnek olyan hosszú ideig kell megelőlegeznie a költségeit, hogy az tőle már nem várható el. Ez számára olyan jelentős többletköltséget okoz, amellyel az ajánlattételkor egyik fél sem számolhatott, figyelembe véve egyúttal a Teljesítési Biztosíték folyamatos rendelkezésre tartása - illetve a későbbiekben az ennek helyébe lépő Rendelkezésre állási Biztosíték nyújtása - kapcsán a Tervező oldalán felmerülő és előre nem kalkulált többletköltségeit is.
A fentiekre tekintettel a Felek az „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” határidőben történő teljesítéséért járó vállalkozási díj 20%-a tekintetében a mérföldkövet, azaz a teljesítési határidőt és ezáltal a vállalkozási díj kifizetésének időpontját a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása helyett a kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjára kívánják módosítani, e közbeszerzési eljárás eredményességétől függetlenül.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. Petz Aladár Megyei Oktatókórház Pszichiátriai és Addiktológia Osztály.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatokelvégzése, különösen:
felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórházrészvételével,előkészítő műszaki vizsgálatokvázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,azösszes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).Aterveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009(IX.15.) Korm.rendelet, a322/2015(X.30.)Korm.rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azmegfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden különmagyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésrealkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést akivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági tervezők bevonása, közöttük (1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhezigazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:azépület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadnitervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)Tköteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására(a tervkezelőadatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozópontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a60/2003.(X.20)ESzCsMrend.megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kivitelitervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvetkészíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázisfelsorolásával.
Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatóságiengedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat kötelesteljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezőiművezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel ahasználatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában(amennyiben releváns).
T-i művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége,hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A T-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezésitevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig) terjedő időszakban kell ellátni, azzal,hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikaibefejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a tervezői művezetéstszükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.T-i művezetés mérnöknapban kerülelszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebbtevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi ténylegesmunkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nemszámít bele.Mx.17 mérnöknap.Részletek műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ST Raszter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hercegprímás utca 12. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés II.1. pontja az annak keretében ellátandó szerződéses feladatokat „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” valamint „Tervezői művezetési feladatok” szerint bontotta, míg a IV.1. pont a szerződéses ellenszolgáltatás összegét ennek megfelelően a tervezési feladatok vonatkozásában egy összegű tételes vállalkozási díjban, a tervezői művezetés vonatkozásában a Megrendelő által ténylegesen igénybe vett mérnöknapok szerinti díjazásban állapította meg. Az Alapszerződés IV.2. pontja az „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” körében a IV.1. pont szerint e tevékenységre megállapított vállalkozási díj utolsó 20%-ának megfelelő része kifizetését a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához kötötte. A szerződéses feladatok ellátásának megerősítésére az Alapszerződés IX.11. pontja szerint a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig Teljesítési Biztosíték szolgál. A Teljesítési Biztosíték 5%-os mértéke az Alapszerződés szerinti teljes szerződéses ellenérték - tehát a tervezési feladatok egy összegű szerződéses ellenértéke mellett ideértve a tervezői művezetés maximált megrendelhető mennyiségének ellenértékét is - alapulvételével került meghatározásra. A Teljesítési Biztosítékot - hatályának lejártával - az Alapszerződés IX.12. pontja szerint ugyanilyen összegben Rendelkezésre állási Biztosíték váltja fel a (kivitelezés megvalósulásának utolsó fázisaként kiadott) használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjáig.
A Felek megállapítják, hogy a Tervező az Alapszerződés II.1. pont szerinti „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatokat” határidőben teljesítette, az e tekintetben megállapított vállalkozási díj 20%-a ugyanakkor a IV.1. pontban rögzített utolsó mérföldkő megfogalmazására tekintettel megfizetésre nem került. A kivitelezés folyamata alatt aktuálissá váló, a tervezői művezetés által le nem fedett néhány feladat egy része esetleges, illetve a teljesítést a Tervező által megfelelően rendelkezésre bocsátott Teljesítési Biztosíték, majd a későbbiekben ennek helyébe lépő Rendelkezésre állási Biztosíték biztosítja.
Minthogy a fent jelzett részkifizetés feltételeként előírt kivitelezés megvalósulására (sikeres műszaki átadás-átvétel) a Tervezőnek semmifajta ráhatása nincsen és annak teljesülése, illetve teljesülésének időpontja több tekintetben még Megrendelő érdekkörén is kívül eső körülményekhez kötődik (kivitelezés tekintetében lefolytatott sikeres - eredményes - közbeszerzési eljárás) a Felek rögzítik, hogy a folyamatok elhúzódása okán szükséges az Alapszerződés módosítása.
Az Alapszerződés V.2. pontjában rögzítésre került, hogy az Alapszerződés szerinti „szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz előreláthatólag 2019. május 31-ig tartanak, vagy ha a szakhatósági eljárások túlnyúlnak ezen a dátumon, akkor a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak”.
Tekintettel arra, hogy az Alapszerződéssel érintett helyszín(ek) vonatkozásában a Megrendelő által indított kivitelezési közbeszerzési eljárás még nem zárult le, ezért a kivitelezés megvalósítása még jelen okirat létrejöttének pillanatában kezdődött el, és sikeres befejezésének időpontja sem belátható.
A közbeszerzési eljárások eredményessége ugyanakkor a Megrendelőtől elvárható valamennyi erőfeszítés mellett is jelentős mértékben múlik olyan tényezőkön és körülményeken (potenciális gazdasági szereplők leterheltsége, ajánlattételi hajlandósága, az ún. „egy ajánlattevős” eljárások eredménytelenségére vonatkozó külső ellenőrző szervek által kötelezően alkalmazott jogszabályi rendelkezések érvényesítése, az alapanyagok árszintjének növekedése, az ajánlati árak folyamatos emelkedése, a rendelkezésre álló fedezet összege, az esetlegesen szükséges pótfedezet biztosításnak elmaradása, stb.), amelyekre a Megrendelő nincs, és nem is lehet ráhatással.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellőgondossággal eljárva
nem láthatott előre a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésekor éslebonyolítása során, nevesítve, hogy a
kivitelezési feladatok a szerződésben tervezettként rögzített időpontigmég megkezdésre sem kerülnek,
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis egyrészt sem az Alapszerződé stárgya, sem az
ellenérték nem változik, pusztán a számlázás rendje kerül átalakításra a kifizetés eredetiszerződéses feltételének a
Megrendelő oldalán bekövetkezett időbeli eltolódása okán, másrészt a Tervezőa szóban forgó „Engedélyezési és kiv iteli
tervezési feladatok” munkarészt összességében elvégezte, illetvea kivitelezés folyamán aktuálisan teljesítendő fennmar adó
feladatok maradéktalan teljesítését a TeljesítésiBiztosíték valamint a Rendelkezésre állási Biztosíték megfelelően biztosítja
Ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more