Back to tenders & grants page
Poland-Puchaczów: Security services Defence & Security Poland-Puchaczów: Security services
Receive Tenders like this by email

Poland-Puchaczów: Security services

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784) has announced on 15 Sep 2021 that is accepting bids for the following project: Poland-Puchaczów: Security services.

The tender will take place in Poland and will cover the Defence & Security industry.

The value of this project has not been disclosed by the donor and you can apply until Deadline date

After the deadline, Global Database will announce the contract award for Poland-Puchaczów: Security services. In order to stay up-to-date with this tender and also to receive daily notifications about similar projects, you can subscribe to our newsletter for free.

Bellow you can find more information about the tender description and the bidding procedure.

Location: Poland

General information

Donor:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)

Industry:

Defence & Security

Status:

Accepting bids

Timeline

Published:

15 Sep 2021

Deadline:

24 Sep 2021

Value:

Not available

Contacts

Name:

Paweł Fryt

Phone:

+48 814625125

Description

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467221-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 149-398264)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
National registration number: PL 7130005784
Postal address: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Town: Puchaczów
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-013
Country: Poland
Contact person: Paweł Fryt
E-mail: pfryt@lw.com.pl
Telephone: +48 814625125
Fax: +48 814625007
Internet address(es):
Main address: www.lw.com.pl
Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Reference number: 3794/EZP/PFR/2021
II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 149-398264

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

- dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali należycie lub realizują należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym każda z tych usług polegała na świadczeniu usług z zakresu ochrony fizycznej osób oraz mienia ruchomego i nieruchomego wyszczególnionego w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 3.000.000,00 PLN netto za okres 12 miesięcy (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy),

* W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

Read:

- dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali należycie lub realizują należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym każda z tych usług polegała na świadczeniu usług z zakresu ochrony fizycznej osób oraz mienia ruchomego i nieruchomego dla obiektów wyszczególnionych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 3 000 000,00 PLN netto* za okres 12 miesięcy (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy)

* W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 16/09/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 14/12/2021
Read:
Date: 22/12/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 16/09/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information:

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more